Struktura Organizacyjna KPP w Brzegu - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

  

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Brzegu

Struktura organizacyjna jednostki Policji to układ i wzajemne zależności między poszczególnymi jej komórkami oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz specjalizację zadań służbowych w jednostce Policji.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ustalony został Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.
 
  
 
Komendą Powiatową Policji kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji , kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.
 
Komendant Powiatowy Policji
w Brzegu
 
insp. Zbigniew Dychus


Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Brzegu 
 
mł. insp. Piotr Nowakowski
 


 

 
 
Komendantowi Powiatowemu podlegają kierownicy i ich zastępcy, niżej wymienionych jednostek organizacyjnych działających na terenie powiatu brzeskiego:
 1)      Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim
 2)      Komisariat Policji w Grodkowie
 
 
 
Ustalono następującą strukturę organizacyjną KPP :
  
Kierownictwo :
 
-          Komendant Powiatowy Policji,
-          I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
 
Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej :
 
-          Wydział  Kryminalny,
-          Wydział dw. z Przestępczością   Gospodarczą
 
Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej :
 
-          Wydział Prewencji,
-          Wydział Ruchu Drogowego,
 
Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność KPP w zakresie organizacyjnym, technicznym i logistycznym :
 
-          Zespół Łączności  i Informatyki,
-          Zespół   Ochrony Informacji Niejawnych i do spraw Prezydialny ch ,
-          Zespół do spraw Finansów i Zaopatrzenia,
-          Zespół do spraw Kadr i Szkolenia,
-          Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
 
Jednostki organizacyjne - komisariaty Policji :
 
-          Komisariat  Policji w Lewinie Brzeskim,
-          Komisariat  Policji w Grodkowie,
 
 
Tryb kierowania w KPP
 
Komendant Powiatowy sprawuje nadzór nad Komisariatem Policji w Grodkowie i niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Policji w Brzegu :
 
-        Wydział Kryminalny
-        Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą      
-        Zespół do spraw Kadr i Szkolenia,
-        Zespół   Ochrony Informacji Niejawnych i do spraw Prezydialnych, 
-        Zespół do Spraw Finansów i Zaopatrzenia,
-        Jednoosobowe Stanowisko do spraw Informcyjno-Prasowych
 
I Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad Komisariatem Policji w Lewinie Brzeskim i niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Policji w Brzegu:
 
·         Wydział Prewencji
-         Wydział Ruchu Drogowego
·         Zespół Łączności i Informatyki.

Metryczka

Data publikacji 23.12.2008
Data modyfikacji 24.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Kaszuba
do góry