Struktura Organizacyjna KPP w Brzegu - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

  

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Brzegu

Struktura organizacyjna jednostki Policji to układ i wzajemne zależności między poszczególnymi jej komórkami oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz specjalizację zadań służbowych w jednostce Policji.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ustalony został Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.
 
Komendą Powiatową Policji kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji , kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.
 
Komendant Powiatowy Policji
w Brzegu
inspektor Zbigniew Stanowski
 
I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Brzegu
podinspektor Mateusz Lecko
 
Komendantowi Powiatowemu podlegają kierownicy i ich zastępcy, niżej wymienionych jednostek organizacyjnych działających na terenie powiatu brzeskiego:
 1)      Komisariat Policji w Lewinie Brzeskim
 2)      Komisariat Policji w Grodkowie
 3)      Posterunek Policji w Skarbimierzu Osiedle
 
 
Ustalono następującą strukturę organizacyjną KPP :
  
Kierownictwo :
 
-          Komendant Powiatowy Policji,
-          I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
 
Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej :
 
-          Wydział  Kryminalny
-          Wydział dw. z Przestępczością   Gospodarczą
 
Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej :
 
-          Wydział Prewencji
-          Wydział Ruchu Drogowego
 
Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność KPP w zakresie organizacyjnym, technicznym i logistycznym :
 
-          Zespół Łączności  i Informatyki
-          Zespół   Ochrony Informacji Niejawnych i do spraw Prezydialnych
-          Zespół do spraw Finansów i Zaopatrzenia
-          Zespół do spraw Kadr i Szkolenia
-          Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
 
Jednostki organizacyjne:
 
-          Komisariat  Policji w Lewinie Brzeskim
-          Komisariat  Policji w Grodkowie
-          Posterunek Policji w Skarbimierzu Osiedle
 
 
Tryb kierowania w KPP
 
Komendant Powiatowy sprawuje nadzór nad Komisariatem Policji w Grodkowie, Posterunkiem Policji w Skarbimierzu Osiedle i niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Policji w Brzegu:
 

-        Wydział Prewencji
-        Wydział Ruchu Drogowego
-        Zespół do spraw Kadr i Szkolenia
-        Zespół   Ochrony Informacji Niejawnych i do spraw Prezydialnych
-        Zespół do Spraw Finansów i Zaopatrzenia
-        Zespół Łączności i Informatyki.
-        Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowych-Informacyjnych
-        Posterunek Policji w Skarbimierzu Osiedle

 
I Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad Komisariatem Policji w Lewinie Brzeskim i niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Policji w Brzegu:
  
-        Wydział Kryminalny
-        Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą      
 

Metryczka

Data publikacji : 23.12.2008
Data modyfikacji : 25.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Kaszuba
do góry