Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Brzegu, ul. Robotniczej 10, 49-300 Brzeg;

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu jest Pani Magdalena Markiewocz-Grygiel, e-mail: iod.br@op.policja.gov.pl, tel. 47 863 34 26;

3) dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), d), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), b), h), j) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowej Policji  w Brzegu;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

8) Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Brzegu;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach,  w których Komendant Powiatowy Policji w Brzegu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Brzegu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Metryczka

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 23.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Obacz
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Kaszuba
do góry